عنوان کامل پایان نامه :

 تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

پیش از آنکه مباحث اصلی مورد کنکاش قرار گیرد لازم می باشد اصطلاحاتی که در این بخش مورد بهره گیری قرار می گیرد به دقت تبیین گردیده تا فهم مطالب اصلی برای خوانندگان آسان تر گردد.

جغرافیای سیاسی و علم ژئوپلیتیک:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جغرافیایسیاسیعلمیاستکهنقشسیاسترادرجغرافیابررسیمیکند، درحالیکهعلمژئوپلیتیکبهبررسینقشعواملمحیطجغرافیاییدرسیاستمیپردازد(عزتی،1381: ص 5). اززمانعنوانشدنواژهژئوپلیتیک، معنایتقابلقدرتبایکسرزمینوانسانهاییکهدرآنسکونتدارندمطرحبودهاستواینواژهنقشیبسیاراساسیدرتولیدقدرتداشتهاست.

درفرهنگنامهفرانسویروبر (1965) دربارهواژهژئوپلیتیکآمدهاست:

ژئوپلیتیکعلمیاستکهبهمطالعهروابطبیندادههایطبیعی، جغرافیاوسیاستحکومتهامیپردازد(ﻋﺰﺗﯽ،1381: ص5). درفرهنگنامهلاروس (1962) چنینتعریفشدهاست: مطالعهروابطیکههرکشوربهوسیلهآنسیاستهایشراباقوانینطبیعیبههمپیوندمیزندودراینپیوندقوانینطبیعیازعواملدیگر، تعیینکننده ترند(ﻋﺰﺗﯽ،1381: ص5). سائولبی.کوهندرکتابخودباعنوانجغرافیاوسیاستدرجهانتقسیمشده (1973) نوشت : عصارهژئوپلیتیکمطالعهروابطیاستکهمیانسیاستبینالمللی، قدرتومشخصاتجغرافیاییبرقرارمیشود(ﻋﺰﺗﯽ،1381: ص6). مابانگاهیژرفبهاینتعاریفبهیکنتیجهکلیمیرسیموآنایناستکهاینعلمبامنابعگوناگونمیخواهداینمطلبرابیانکندکهاولاقدرتعاملمهمیدرسیاستوروابطبینالمللاستومنابعتولیدقدرتنیزگوناگون، ولیاگرمابتوانیمبرایورودبهصحنهیسیاسیبینالمللیبازاری، بهقدرتیدستیابیمکهدارایمنبعومنشاجغرافیاییباشددرواقعواردحیطهیژئوپلیتیکشدهایم. دگرگونیهاییکهبعدازفروپاشیشورویسابقدرجهانبهوجودآمداینعلمرانیزمتحولکردهوامروزهصحبتازژئوپلیتیکمدرنیااصطلاحاژئوپلینومیاستکهدرواقعترکیبینواستازژئوپلیتیکباهمهیپیچیدگیهایش، سیاستباهمهویژگیهایخودوسرانجاماقتصادکهروزبهروزابعادوعملکردهایشجهانیترمیشود. تعریفیکهدراینبرههاززمانمیتوانیمازژئوپلیتیکبهدستدهیمایناست: ژئوپلیتیکعبارتاستازدرکواقعیتهایمحیطجغرافیاییبهمنظوردستیابیبهقدرت،بهنحویکهبتواندربالاترینسطحواردبازیجهانیشدومنافعملیوحیاتملیراحفظکرد؛ بهعبارتدیگرژئوپلیتیکعبارتاستاز : علمکشفروابطمحیطجغرافیاییوتاثیرآنبرسرنوشتسیاسی ملل.

مطالببیانشدهبرگرفتهشدهبودازکتاب ((ژئوپلیتیکدرقرنبیستویکم)) نوشتهیدکترعزتاللهعزتی(استادجغرافیایسیاسیدانشگاهآزاداسلامیواحدعلوموتحقیقات)(نشر سمت سال 1381)

در دیکشنری آکسفورد ژئوپلیتیک اینگونه تعریف گردیده: «ژئوپلیتیک عبارتست از مطالعه چگونگی تاثیرپذیری سیاستها از عوامل جغرافیایی»(Oxford Dictionary, 1989:515).

از نظر پاتریک آسولیوان ژئوپلیتیک « عبارتست از مطالعه جغرافیایی روابط بین گردانندگان و مدیران قدرت اعم از فرمانروایان ملی و نهادهای فراملی» (Osullivan, 1986:2).

همچنین جی ژئوپلیتیک را هنر و فرایند رقابت جهانی می داند. (میرحیدر، 1370:ص 25)

دکتردرهمیرحیدرجدیدترینتعریفیکهازژئوپلیتیکارائهکردهاستبدینشرحاست: «ژئوپلیتیکشیوهقرائتونگارشسیاستبینالمللتوسطصاحبانقدرتواندیشهوتأثیرآنهابرتصمیمگیریهایسیاسیدرسطحملیومنطقهایاست»(میرحیدر، 1377:ص 22).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه