تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

نکات عمده‏ای که در مجموع مطالب مذکور، قابل توجه و حایز اهمیت می‏باشد، عبارت می باشد از:

 • در نظریه ژئوپلیتیک، ساختار جغرافیایی که در آن اعمال قدرت می‏گردد، تأثیر راهبردی دارد و نقاط بحرانی با مناطق سوق‏الجیشی تطبیق می‏نماید.
 • منطقه‏ای که مورد توجه قدرت‏های بزرگ بوده و در برقراری ارتباط یا برهم‏زدن آن مؤثر می‏باشد، اهمیت سیاسی ـ جغرافیایی دارد.
 • اهمیت سیاسی ـ جغرافیایی ذاتا نه عاملی مثبت می باشد، نه منفی، بستگی به نحوه بهره گیری از آن دارد. کارایی جایگاه سیاسی ـ جغرافیایی در گرو داشتن بشر‏های فعّال و کارشناس بوده و تنها در این صورت عامل موفقیت می باشد، وگرنه عامل بحران به شمار می‏رود.
 • در تحلیل ژئوپلیتیک، هدف تبیین ارتباط بین مراکز قدرت بین‏المللی و مناطق جغرافیایی می باشد.
 • در دنیای معاصر، «ژئوپلیتیک» تنها به معنای رقابت سیاست‏های راهبردی در سطح جهانی نیست، بلکه آمیزه‏ای می باشد از مجموعه عوامل و عناصر متخاصم و متعددی که بر سرزمین‏های با ابعاد کوچک به رقابت و کشمکش می‏پردازند و هدف آن‏ها یا اثبات تفوق سیاسی خود می‏باشد یا بیرون راندن رقبای سیاسی از صحنه.
 • تعاریف و مفاهیم
  • استراتژی

اگرمجموعهایازآگاهیهاواطلاعاتمنظمدربارهیکیاچندموضوعرا (علم) بنامیمومهارتبهکارگیریعلمدرصحنهعملنیز (هنر)باشد،استراتژی؛آگاهیهایمنظمیاستکهنحوهبهخدمتگرفتنقدرتسیاسی،اقتصادی،نظامیوفرهنگیرابرایرسیدنبههدفهایموردنظرنشانمیدهد. پس،استراتژیعلماست؛اماهمهکسانیکهازعلماستراتژیآگاهیدارند،قادرنیستندآنرابهکارگیرند،فقطکسانیکهمهارتکافیدراینزمینهدارند،میتوانندازاستراتژیاستفادهکنند،پسبهیکمعنا،استراتژینوعیهنراست. خلاصهآنکه،استراتژیهمعلموهمهنراست.

2-4-2 مفهوم لغوی استراتژی:

واژهاستراتژیازکلمهیونانی (استراتگوس ) گرفتهشدهاست. استراتگوسیا (استراتژ) بهمعنایلشکراست. استراتگوسبهمعنیفرماندهیارتشهمبهکارمیرفت. بطورمثال،ارتشیونانباستانکهازگروههایکوچکسربازانِمتعلقبهخاندانهاییونانیتشکیلشدهبود،توسطافرادیبهنام «استراتگوس»فرماندهیمیشد. علاوهبراین،معانیزیرنیزبرایاستراتژیمطرحشدهاست : فنادارهجنگ،فنفرماندهی،فنجنگوطرحنقشهبرایجنگ.

2-4-3 مفهوم اصطلاحی استراتژی:

استراتژیدرمعنایاصطلاحیجدیدبهاینصورتتعریفمیشود:

فنوعلمتوسعهوبهکارگیریقدرتسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظامیملت،هنگامجنگوصلح،بهمنظورتأمینحداکثرپشتیبانیازسیاستهایملیوافزایشاحتمالدستیابیبهنتایجمطلوببرایکسبحداکثرپیروزیوحداقلشکست. هرگاهقدرتسیاسی،نظامی،فرهنگیواقتصادی،درجهتدستیابیبهاهدافنظامییکملتبهکاررود،استراتژینظامینامیدهمیشودبههمینترتیببرایهریکازابعادسیاسی،فرهنگیواقتصادینیزمیتوانیکتعریفازاستراتژیارائهداد. استراتژیدرمعنایقدیمیخودبهمفهومبهکارگیریهمهامکاناتکشوربرایدستیافتنبههدفهاینظامیبود،امابهتدریجاستراتژیازبعدنظامیمحض،فاصلهگرفتودرحالحاضراهدافنظامی،بخشیازاهدافملییککشورراتشکیلمیدهد. (صلحجو، 1386:ص22).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
 • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
 • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه