شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مفهوم استراتژی:

میتوانگفتاستراتژی،هنروعلماستفادهوتوسعهنیروهایسیاسی،اقتصادی،روانیونظامیدرهنگامجنگوصلحاستتابهمنظورافزایشاحتمالپیروزیوکاهشاحتمالشکست،ازسیاستهایاتخاذشدهحداکثرحمایتصورتپذیرد. (www.globalsecurity.org،Sept. 2003)

استراتژیخواه «فنمدیریتوهدایتکلیهمنابعجامعهدرجهتتحققونیلبههدفمشخص»،وخواه « برنامهایکهنظامبااستفادهازهمهامکاناتخودمیخواهدبهاهدافحیاتیبرسد»ویاهرتعریفدیگریداشتهباشد،حاکیازبرنامهوطرحیمشخصبرایرسیدنبههدفیمشخصاست. بهعبارتدیگراستراتژیازسهعنصراهداف،راهها،وابزارهاتشکیلمیشود.اهمیتوجوداستراتژیازاینحقیقتناشیمیشودکهابزارهایمختلفسیاسی،اقتصادی،ونظامیملتباوجودکاربردهایمختلفبایدبهطورکلیدرراستاییکهدفمشخصومشترکسیاسیمورداستفادهقرارگیرند. وظیفهاستراتژی،پیداکردنبهترینراهیاستکهاینهمهرادریکنقطهبههمبرساند. بهطورطبیعییکملتمنابعخودرامتناسببااستراتژیهایچندگانهطراحیمیکند. اماشایداولینچالشبسیاربزرگدرمسیرتدویناستراتژی،موفقیتدرچگونگیتعریفسطحاستراتژیباشد. اگرتعریفمادرسطحبالاییتنظیمشود،منابعماقادربهپاسخگویینخواهندبود،واگرتعریفدرسطحپایینیتنظیمشود،شهروندانممکناستاعتمادخودرابهتواناییحکومتدرحمایتازملتازدستدهند.(www.nae.edu،Sept. 2003)

2-4-5 انواع استراتژی:

درتقسیمیکهبرایاستراتژیدرنظرمیگیرند،واژه (سیاستملّی) دررأسآنقراردارد. سیاستملّیبا (استراتژیبزرگ)، (استراتژیهمهجانبه) ونظایرآنمترادفمیباشدوبهمعنایبسیجوهدایتهمهامکاناتکشوربراینیلبهخواستههایملّیاست. برایدستیابیبهاهدافومنافعملیازاستراتژیهایمختلفیاستفادهمیشود. بهعنوانمثال،هرگاهامکاناتنظامیکشوربرایتحققسیاستملّی،بسیجوهدایتگردد،چنیناقدامیدرچارچوباستراتژینظامیقرارمیگیرد. بطورعمده،استراتژیبهاستراتژیهاینظامیوسیاسیتقسیممیگردد. تمایزاستراتژینظامیازسیاسیبهاهداف،ابزارهاومنابعمورداستفادههریکازآنهابرمیگردد. بهعنوانمثال،استفادهازنیروینظامی،مشخصهبهکارگیریاستراتژینظامیاست. پس،استراتژینظامیرا (استراتژیمستقیم) واستراتژیسیاسیرا (استراتژیغیرمستقیم) مینامند.

دراستراتژیهاینظامییامستقیم،بهکارگیرینیروینظامی،امکاناتنظامیوتاکیدفزایندهبراهمیتتعیینکنندهبهرهبرداریازنیرویانسانیدردستیابیبههدفجنگ،نقشاساسیدارد. استراتژیمستقیمازآزادیعملکمتریبرخورداراست،زیرافقطمیتوانازنیرووقدرتنظامیبرایپیروزیبردشمنبهرهگرفت. دراستراتژیهایسیاسییاغیرمستقیمازتواننظامیبهمنظورفشاربردشمنوبرایپذیرشخواستههااستفادهمیشودودرکنارآنبرایدستیابیبهاهدافموردنظر،ازمذاکراتوراهحلهایسیاسیهمبهرهمیگیرند. اگرچهاستراتژیغیرمستقیمدرگذشتهنیز،موردتوجهواستفادهبود،امادرحالحاضرباکاهشاعتباراستراتژیمستقیمکهناشیازتنفربشرازجنگوعدمکاراییمؤثرجنگبرایتأمیناهدافاست،براهمیتبهکارگیریاستراتژیغیرمستقیمافزودهشدهاست.

واضعواژهاستراتژیغیرمستقیم، «لیدلهارت»انگلیسیدرسال 1291 ه. ش. / 1912 میلادیاست. بهعقیدهویاستراتژیغیرمستقیمبهمعنایفشارغیرمستقیمنیروینظامیبردشمن،توجهمحدودبهکاربردقدرتنظامی،بهکارگیریعواملروانی،پرهیزاززوروخشونتتاسرحدامکانوبهرهگیریازتشویق،ترغیب،تنبیهومصالحهسیاسی،اقتصادیوفرهنگیبراینیلبهتأمینوحفظامنیتومنافعواهدافملّیاست. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه