عنوان کامل پایان نامه :

 تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی

ازآنجاکهجوهرهاستراتژیامنیتملی،امنیتاست،اینمفهومبایدموردبررسیدقیققرارگیرد. امنیتیکمفهومچندوجهیاستوبههمینجهتدربارهمعنایآناختلافنظرزیادیوجوددارد. ازهمینرو «بریبوزان»معتقداست «امنیتملیازلحاظمفهومی،ضعیفوازنظرتعریف،مبهموازنظرسیاسی،مفهومیقدرتمندباقیماندهاست؛چراکهمفهومنامشخصامنیتملیراهرابرایطرحراهبردهایبسطقدرتتوسطنخبگانسیاسیونظامیبازمیگذارد.» ( ماندل، 1379:ص 48-49).

امادرمجموعمیتوانازتعاریفارائهشدهدرموردامنیت،نقاطمشترکذیلرابرداشتنمود:

  • امنیتیکارزشاستواغلبارزشیبرایرسیدنبهسایرارزشهامیباشد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • امنیتهمیشهدرحالتغییراستودردرجاتمختلفوجودخواهدداشت. برخیازملتهایاافرادبهدلایلگوناگونخودرابیشترازسایرینامناحساسمیکنند. میزانتهدیدیاخطر،تعدادارزشهاییکهبایدحمایتشوند،وانتظاراتازآیندهممکناستمتفاوتباشند.
  • امنیتنهفقطنگرانیدرموردحفاظتازارزشهاییاستکهقبلابهدستآوردهشدهاند،بلکهمربوطبهانتظاراتمادرموردارزشهایآیندهنیزمیشود.
  • امنیتبهحداقلرسانیدنخطریاتهدیدرادربرمیگیرد. اینتهدیدهانهفقطازنوعسنتیونظامیهستند،بلکهتهدیدهایجدیدغیرنظامینسبتبهرفاهملینیزدرنظرگرفتهمیشوند. (ﻟﻄﻔﻴﺎﻥ،1376ص 76).

2-4-6-1 امنیت

بهنظرنگارندهباتوجهبهمعانیلغویتعریفشدهوشناختهشدهبرایامنیت،اینواژهدارایمفهومیکاملاشفافاستهریکازواژههایاعتباریساختهشدهتوسطانسانازدیدصاحبنظران،مفهومیصریحوروشنوجودداردواینقاعدهدرموردامنیتصادقاست. ازسویدیگردانشمندانوپیشکسوتاندرعرصهیادبیاتاقوامومللمختلفنیزدرتألیففرهنگنامههاییبهزبانهایمتعدد،معانینسبتامشابهویکسانیراازقبیلمحفوظبودن،سلامتبودن،مصونبودن،آرامشداشتن،ایمنبودن،درامانبودن،اطمینان،تضمینوخاطرجمعیبرایامنیتدرنظرگرفتهاندباقراردادنامنیت،پیشازکلماتیچون «فردی»، «ملی»، «بینالمللی»و «جهانی»،الگوهایامنیتیمتفاوتیتشکیلمیشودکهازنظرمعنیلغویواهداف،هرکدامازایناصطلاحاتترکیبی،گستردهودامنهیویژهایازمفهومامنیترادرسطوحفردی،ملی،بینالمللیوجهانیبهذهنانسانمتبادرمیسازند .قطعاامنیت،درتمامیالگوهاییادشده،مفهومیمشخصویکساندارد،لیکنآنچهدراینجملاتمتفاوتاست،گستردهودامنهامنیتوکیفیتتحققآنمیباشدکهازسطحامنیتفردیتاسطوحامنیتملی،بینالمللیوجهانیراشاملمیشودوتحققهریکازآنهانیزمستلزمپیرویازالگویویژهایاستکهاینامرنمیتواندبهمنزلهیوجودابهامدرمفهومواژهیامنیتتلقیگردد. درفرهنگفارسیشادرواندکترمحمدمعین،امنیتدرمعانیایمنبودن،ایمنشدن،درامانبودن،بیبیمیونبودترسآمدهاستمعانیلغویواژهیخطرهم،نزدیکیبههلاکت،نزدیکیبهتلفشدنکسییاچیزی،بیمتلفشدن،دشواری،آسیبوگزندمیباشدوتهدیدنیزترسانیدن،بیمدادنوبیمکردنمعنیشدهاست. بنابراینامنیتنسبیبهمفهومنبودخطروتهدیدووجودشرایطمطلوببرایتحققنیازهایحیاتیاست. درامانبودنازخطرها،حوادثوبلایا،یکنیازاساسیوهمیشگیبرایحیاتانسانوسایرموجوداتزندهاست. بنابراینامنیت،ضروریتریننیازاولیهوهمزادانسانمیباشدورسیدنبهآن–بهعنوانمهمترینهدفدرسیاستگذاریهاوبرنامهریزیهایجوامعمختلف؛بهصورتهمهجانبهموردتأکیداست؛

2-4-6-2 امنیتملی

امنیتملییعنیایمنودرامانبودنملت. بدیهیاستملتزمانیازامنیتبرخورداراستکهتمامینیازهاوارزشهایحیاتیآنازخطرتهدیدهایمختلفوهمهجانبهبهطورنسبیدرامانباشندوارتقایکمیوکیفیزندگیمردمنیزمتناسببانیاززمانوروندتحولاتجهانی،رشدیفزایندهداشتهباشد؛بهعبارتدیگرمرادازامنیتملی،ایمنودرامانبودننسبیتمامینیازهاوارزشهایحیاتیمردمدربرابرتهدیدهاونیزادامهیروندروبهتزایدقدرتدولتدربسترزمانبرایپاسخگوییبهانتظارهایفزایندهتمامیافرادیاستکهملتراتشکیلدادهاند .بدیهیاستسطحملیامنیتازاهمیتواولویتبیشتریدرمقایسهباسطحفردیآنبرخورداراست. درامنیتفردی،علایقوارزشهاییکفردموردنظراست؛درصورتیکهامنیتملی،علایقوارزشهایجمعکثیریازافرادرادرقالبملتدربرمیگیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه