عنوان کامل پایان نامه :

 تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

با عنایت به مطالعه های انجام شده درکتابخانه ها، مراکز دانشگاهی و مجله های علمی معتبر و نیز جستجوهای اینترنتی، تاکنون پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه مولفه های مدنظر این پژوهش در ارتباط با موضوع ذکر گردیده ارائه نگردیده می باشد. پس به نظر می رسد با عنایت به روش و مدل اتخاذ شده و مبانی مطرح شده در روش پژوهش می توان گفت پژوهش حاضر دارای جنبه هایی جدید بوده و می تواند از نوآوری لازم در این زمینه برخوردار باشد. همچنین به دلیل منطبق شدن با شرایط فعلی کشور بسیار مهم بوده و می تواند راهگشای مسائل روز کشورمان واقع گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شایان ذکر می باشد بهره گیری از این پژوهش برای کارگزاران سیاست خارجی، جامعه علمی، پژوهشگران و…… جهت اتخاذ استراتژی مناسب، بهره گیری از ظرفیتهای موجود، پوشش نقاط ضعف و تبیین علمی تأثیر ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مناسب خواهد بود. همچنین تداوم حضور دموکراتها و نگاه خاص آنها به مقوله سیاست خارجی بدون جنگ مگر در شرایط خاص و بهره گیری از سایر ظرفیتها جهت به چالش کشیدن کشورهای مخالف از قبیل تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از ضرورت های پژوهش در نظر گرفته شده می باشد.

1-7 روش شناسی پژوهش

در این پژوهش از روش ماتریس تحلیل به مقصود مقایسه نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید ها جهت اتخاذ استراتژی مناسب برای آینده بهره گیری شده می باشد.ابزارگردآوریاطلاعاتدراینپژوهش، بهره گیری از منابع موجود در کتابخانه ها، مجلات، اسناد، سایت های اینترنتی و ماهواره ای بوده که به روش تحلیل محتوا جهت ارائه مطالب کاربردی و جدید برای رسیدن به راه حل مناسب و پاسخگویی به سوال مطرح شده انجام گرفته، بر مبنای این روشاقدامات زیر صورت گرفته می باشد:

  • مطالعه ظرفیت و پتانسیل جغرافیایی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی

1-7-2 نظاره،مطالعه، فیش برداری ونمونه برداری از پایان نامه های دانشگاههای تهران، آزاد اسلامی رشت و پیام نور استان گیلان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه