عنوان کامل پایان نامه :

 تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دیدگاه های مهم ژئوپلیتیک

در اینجا نظریه های سه تن از مشاهیر حوزه ژئوپلیتیک، آلفرد ماهان[1]، هالفورد مکیندر[2] و نیکلاس اسپایکمن[3]، را به دلیل اینکه در هر سه نظریه، ایران به عنوان یکی از مناطق حساس مطرح شده و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در آنها اهمیت زیادی دارد تبیین می گردد.

2-1-1 آلفرد تایر ماهان و نظریه قدرت دریایی[4] :

نظریهقدرت دریایی توسط آدمیرالآلفردتایرماهانآمریکاییمطرح گردیده ودرمباحثژئوپولیتیکحائزاهمیتاست،آلفردتایرماهان (فارغالتحصیلآکادمیدریاییامریکا،چهلسالازعمرخودرادرنیرویدریاییاینکشورگذرانیدهوازسال 1886 تا 1906 کهدرجهدریاسالاری (آدمیرال) بازنشستهشد،مسئولیتدانشگاهجنگنیرویدریاییایالاتمتحدهرابهعهدهداشت.) و پیشازهرفرددیگربهتئوریقدرتدریاییواستراتژیآناهمیتدادودرخطمشینیرویدریاییآمریکاتغییراتمهمیایجادکردوبرتفکراتدریاییفرانسه،ایتالیا،روسیه،ژاپنودیگرکشورهاینسبتاًپرقدرتتاثیرنهاد.اینافسرنیرویدریاییآمریکا «نیرویدریاییرابهعنوانکلیدقدرتجهانی»موردتاکیدقراردادهاست. بهنظرآلفردماهان «دریاهایجهانبیشازآنکهسرزمینهایجهانراازهمجداکنندآنهارابهپیوندمیدهندبنابراینتشکیلامپراتوریهایماورایبحارداده ودفاعازآنهابهقدرتتسلطبردریابستگیدارد(نورائی،شفائی،1385: ص117).وی بطور کلی بر این عقیده می باشد که شرط اصلی برای اتحاد یک قدرت جهانی کنترل بر دریاهاست. به بیانی دیگر، نظارت بر دریاها، اولین اقدام در راه کسب قدرت برتر جهانی می باشد. به نظر وی در نزاع بین قدرتها، نیروهایی که در جایگاه دریایی قرار دارند از امکانات بیشتری برای در دست گرفتن ابتکار اقدام برخوردار هستند و بهترین کشور را در این مورد فرانسه می دانست.

ماهان در اواخر قرن نوزدهم، به جغرافیای سیاسی آسیا توجه ویژه ای نمود. وی استراتژی روسیه را در آسیای جنوبی، ورود به سواحل اقیانوس هند از طریق افغانستان و ایران می دانست و در خاور دور، این استراتژی را کوشش روسها در یورش به سوی جنوب از طریق منچوری و چین برای رسیدن به اقیانوس آرام توصیف نمود.به نظر ماهان مرکز روسیه قابل تصرف نیست؛ با در نظر داشتن این مسئله، وی مفهوم هارتلند مکیندر را پیشگویی کرده بود و اعتقاد داشت که بایستی مسیرهای گسترش طلبی روسیه سد گردد. این استراتژی شباهت بسیار زیادی به استراتژی کانتین منت[5] دارد که از اواخر دهه 1940 توسط ایالات متحده آمریکا به کار گرفته گردید.

[1]Mahan Thayer Alfred

[2]Halford Mackinder

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] spykman.j nicholas

[4]sea power theory

[5]Containment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • احصاء تهدیدات ایالات متحده آمریکا در منطقه
  • نحوه برخورد با تهدیدات ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
  • راههای برون رفت از وضعیت موجود و ثبات برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
  • شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه