توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

با در نظر داشتن متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو)  اندازه تاثیر عدم حاصلخیزی خاک در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار 229/151 و درجه آزادی 4و sig/000 و سطح معنی دار 95 درصد.

H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط وجود ندارد.

H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط هست.

فرضیه فوق به اثبات می رسد.

– با در نظر داشتن متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو)  اندازه تاثیر پوشش گیاهی در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار 448/319 و درجه آزادی 4و sig/000 و سطح معنی دار 95 درصد.

 

H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط وجود ندارد.

H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط هست.

فرضیه فوق به اثبات می رسد.

– با در نظر داشتن متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو)  اندازه تاثیر عدم تهیه واجرای طرح آمایش سرزمین در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار 189/259و درجه آزادی 4و sig/000 و سطح معنی دار 95 درصد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط وجود ندارد.

H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط هست.

 

فرضیه فوق به اثبات می رسد.

 

5-2-2- فرضیه دوم : محدودیتهای زیرساختهای اجتماعی وفرهنگی برتوسعه گردشگری شهر میبد

براساس مطالعات انجام شده از جامعه آماری 611 نفری در فرضیه اول که 4سوال برای آن طرح گردید نتایج زیر بدست آمد :

 

-درجهت تاثیرنحوه برخورد ساکنین باگردشگران بر توسعه گردشگری 1/89 معتقد به وجود تاثیرآن رای داده اند و 3/10 رای به عدم تاثیر آن داده و فقط 4/0 در این مورد اظهار نظر ننموده اند.اندازه تاثیر پذیری 6/57بالاتر از متوسط و تنها 3/10 پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط 9/9 در این مورد  اظهار نظر ننموده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-1- آیا عوامل محیط طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-2- آیا عوامل زیر ساخت های فرهنگی- اجتماعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-3- آیا عوامل زیر ساخت های حمل و نقل وتاسیسات اقامتی و توریستی  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-4- آیا آموزش و تبلیغات  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد