عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگری شهر میبد با تاکید بر آثار تاریخی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه اول : محدودیتهای محیط طبیعی در بروز آسیب های گردشگری در شهر میبد موثر ند.

براساس مطالعات انجام شده از جامعه آماری 611 نفری در فرضیه اول که 6 سوال برای آن طرح گردید نتایج زیر بدست آمد :

– درجهت تاثیر جایگاه در بخش توسعه گردشگری 78/0 معتقد به وجود تاثیر جایگاه بوده و 9/21 به عدم تاثیر جایگاه رای داده اند .اندازه تاثیر پذیری 7/44 بالاتر از متوسط و تنها 8/7 پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند. تاثیر شرایط اقلیمی در توسعه گردشگری 94/0 معتقد به وجود تاثیر شرایط اقلیمی بوده وتنها 5/5 به عدم تاثیر پذیری اقلیمی رای داده اندو0/3 در این مورد اظهار نظر ننموده اند.

-کمبود منابع آب در بخش توسعه گردشگری 7/90 معتقد به وجود تاثیر آن رای داده اند و 8/8 رای به عدم تاثیر آن داده و فقط 8/0 در این مورد اظهار نظر ننموده اند.

– تاثیرعدم حاصلخیزی خاک در جهت توسعه گردشگری 7/76 معتقد به وجود تاثیر آن رای داده اند و 5/22 رای به عدم تاثیر آن داده و فقط 3/0 در این مورد اظهار نظر ننموده اند.

– کمبود پوشش گیاهی در بخش توسعه گردشگری 9/89 معتقد به وجود تاثیر آن رای داده اند و 6/9 رای به عدم تاثیر آن داده و فقط 3/0 در این مورد اظهار نظر ننموده اند.

-تاثیر عدم تهیه واجرای طرح های آمایش سرزمین در بخش توسعه گردشگری 2/91 معتقد به وجود تاثیر و 6/8 رای به عدم تاثیر داشته اند.

 

 

 

 

 

 

اگر مقدار آماره آزمون بزرگتر از مقدار x2 جدول باشد پس فرض H0در سطح خطای α درصد رد شده و فرض H1 (وجود ارتباط بین دو متغییر ) پذیرفته خواهد گردید . (عادل و مومنی 1381 )

با در نظر داشتن متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو)  اندازه تاثیر جایگاه جغرافیایی شهر در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار 625/272 و درجه آزادی 5 و sig/000 و سطح معنی دار 95 درصد.

H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط وجود ندارد.

H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد ارتباط هست.

فرضیه فوق به اثبات می رسد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-3-1-1- آیا عوامل محیط طبیعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-2- آیا عوامل زیر ساخت های فرهنگی- اجتماعی در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-3- آیا عوامل زیر ساخت های حمل و نقل وتاسیسات اقامتی و توریستی  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

1-3-1-4- آیا آموزش و تبلیغات  در توسعه گردشگری شهر میبد موثرند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه